ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ

ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ

к-с Лазур, ул. В. Петлешков 76
Бургас,
България
27.4710797
42.511867
0 UserLikes
Име: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ
Адрес: Бургас, к-с Лазур, ул. В. Петлешков 76
Телефони: text to imagetext to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.olympsafety.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Лични предпазни средства
Дейност:

Търговия - лични предпазни средства и защитно работно облекло

Ключови думи: олимп предпазни екипировки, предпазни екипировки, лични предпазни средства, safety equipment, работно облекло

За нас

Предвидливост днес - сигурност утре!


ОЛИМП – Предпазни Екипировки ЕООД е официален представител на водещи производители на Лични Предпазни Средства в световен мащаб. С грижа за Вашата безопасност и комфорт по време на работа, ние предлагаме висококачествени продукти, произведени в съответствие с европейските норми и директиви. Разполагаме със собствена база за производство защитно работно облекло, сервиз за ремонт и поддържане на газ-детектори. Като Ваши партньори, ние можем да Ви консултираме и обучаваме за правилен избор, ползване, поддържане и съхранение на предлаганите от нас ЛПС и РО за организиране и обезпечаване на безопасен труд при работа, бедствия и аварии. На успешно преминалите курса се издава удостоверение. Имаме готовност да презентираме и демонстрираме нашите продукти и заедно с Вас да ги тестваме в условията на работната Ви среда.


В резултат на дългогодишна развойна дейност съвместно с научни работници и производственици, екипът на ОЛИМП реализира производство на предпазни средства – работни обувки и боти. На пазара от 2004г. вече са наложени със своя висок комфорт и надеждност модели SS1010 и SS1020 с клас на защита 01 и S1, а от 2005 и с клас S2 и S3. В процес на разработване са защитни сандали и зимни обувки /тип кубинки/, както и комплект за работа на височина.


Сертифицирани по ISO 9001, ние сме гаранция за качество на продуктите и услугите, които предлагаме и правилен избор за Вашата безопасност и комфорт.
 
От 28.03.2011 г. ОЛИМП – Предпазни Екипировки ЕООД работи с Интегрирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 и за здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001:2007. Окончателната сертификация на системата ще се извърши през Август 2011 г.
 
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОКОЛНА СРЕДА НА ОЛИМП – Предпазни Екипировки ЕООД
 
Политиката на ОЛИМП – Предпазни Екипировки ЕООД е да сме винаги близо до потребителя. Ние разчитаме на обратната информация, която получаваме от нашите партньори и производствените характеристики, които правят те за предлаганите от нас ЛПС, СРО и дейността ни като цяло. Това ни дава възможност да подобрим качеството на предлаганите продукти, да преодолеем възникналите проблеми и съвместно да се развиваме професионално.


ОЛИМП – Предпазни Екипировки ЕООД спазва всички изисквания и вътрешнодържавни разпоредби за опазване на околната среда. Голяма част от дейността ни се състои в това да извършваме оценка на риска и заедно с потребителя да изберем най-подходящите ЛПС и СРО за вредностите, характерни за специфичните му условия на работа. Девизът на ОЛИМП – Предпазни Екипировки ЕООД е Предвидливост днес – сигурност утре!.


Политиката ни се състои и в това да инвестираме средства и усилия в предварително проучване мнението на контрагентите и да минимизираме несъответствията в качеството и функционалността на желания от потребителя артикул. 
Компанията ни осъществява строг контрол при получаване продуктите от фирмите-производители, тяхното складиране, съхранение, опаковка и експедирането им до потребителя.


ОЛИМП – Предпазни Екипировки ЕООД разполага с висококвалифициран персонал със специална подготовка в областта на ЛПС и СРО. Всяка година членовете на фирмата преминават курс на обучение и това им дава възможност да бъдат надеждни консултанти при експлоатацията на предлаганите от нас продукти. Всеки служител във фирмата има ясно разграничени отговорности.


Ние извършваме презентации, демонстрации, семинари и осигуряваме обучения за правилен избор, ползване, поддържане и съхранение на предлаганите предпазни екипировки.
 
Нашите стратегически цели са: 
* Постоянно повишаване квалификацията на служителите на ОЛИМП – Предпазни Екипировки ЕООД. 
* Поддържане на настоящите и привличане на нови клиенти.
* Увеличаване на продажбите чрез дистрибутори. 
* Внедряване и поддържане на интегрирана система за управление на качеството, здравословната и безопасна работа (ЗБР) и околната среда (ОС), в съответствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2004.
* Увеличаване продажбите на ЛПС и СРО.
* Свеждане до минимум негативните отзиви от клиентите по отношение на качеството на продуктите и обслужване.
* Изграждане на по-големи офиси, складове, както и сервизни помещения за поддържане, тестване и ремонт на газдетектори, средства за височинна и дихателна защита, лаборатория за тестване на диелектрични средства. 
* Разширяване мащаба на дейност – организиране на довършителни дейности по производство и комплектоване на някои от предлаганите от нас артикули. 
* Регулиране и подобряване дейността по отношение вноса на стоки, осигуряване на оптимални неприкосновени минимални резерви.
* Разширяване на производствената база за СРО.
* Предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и други заинтересовани страни, имащи отношение към дейността за осигуряване на здравето и безопасността на работното място и околната среда: възложители, съседи, доставчици, застрахователи, външни посетители;
* Намаляване вредните въздействия върху околната среда от нашите дейности, продукти и услуги;
* Постигане на съответствие и постоянно спазване на приложимите правни и други изисквания, които сме приели да изпълняваме по отношение на аспектите, касаещи околната среда и здравословни и безопасни условия на труд;
* Управление на аспектите на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци /битови, опаковки, хигиенни материали/, замърсяване /шум, вибрации/, ресурси /материали, горива, енергия, вода/;
* Осигуряване на осведоменост на персонала по въпросите на околната среда и разбиране на аспектите на околната среда от дейностите на фирмата;
* Вземане на решения за информиране и обсъждане със заинтересованите страни проблемите по околната среда и полаганите усилия за подобряването й;
* Полагане на усилия за непрекъснато подобряване управлението на процесите, оказващи влияние върху околна среда чрез извършване на системни проверки и прилагане на коригиращи и превантивни действия;
* Оценяване ефективността, пригодността и поддържане на политиката ни чрез периодични прегледи от ръководството;
* Намаляване на рисковете от трудови злополуки и свеждането им до минимален риск;
* По-ефективно и по-ефикасно спазване на нормативните изисквания;
* Намаляване броя на изгубените работни дни вследствие злополуки и възможни санкции;
* Приспособяване на условията на труд към индивида с цел намаляване и премахване на вредното им влияние върху здравето;
 
Отправна точка за Ръководството на ОЛИМП – Предпазни Екипировки ЕООД при формулиране на настоящата политика е съответствието на здравословните и безопасни условия на труд и въздействие върху околната среда със законовите разпоредби в страната и тяхното постоянно подобряване съгласно европейските норми и изисквания.


Ръководството на дружеството декларира, че негова главна цел е повишаването на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и резултатност спрямо околната среда.


Политиката на фирмата  е насочена за осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без риск от замърсяване на околната среда и за здравето на работниците и другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността: клиенти, съседи, доставчици, застрахователи, външни посетители.


ОЛИМП – Предпазни Екипировки ЕООД поддържа екип от високо квалифициран персонал, като полага грижи за поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда. Ние провеждаме редовни обучения на персонала и се стремим всеки служител да осъзнава важността на своите действия и тяхното влияние по отношение безопасността на работната и околна среда.


Ръководството на фирмата осъществява контрол и следи за спазване на техническите правила и норми за безопасност и опазване на околната среда. 
 В дружеството са сформирани работни групи за безопасни условия на труд и за опазване на околната среда с участие на представители от страна на работниците и специалисти. Това дава възможност за своевременно уведомяване на Ръководството за всички прилежащи нужди за подобряване на условията на труд и/или аспектите на околната среда.


Периодично се оценяват ефективността и ефикасността,  осъществяват се коригиращи и превантивни действия при появили се несъответствия. Във връзка с това се извършва: определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху здравословните и безопасни условия на труд и аспектите на околната среда.
 
Ръководството на ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД декларира своята ПОЛИТИКА по качеството, ЗБР и ОС, която е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията. Ръководството дава своята пълна подкрепа на тази политика и насърчава колектива да я подкрепя.

 

Открийте ни в Google+